www.eeagrants.sk           

                                                                                                 " Mysli globálne, konaj lokálne"                                                                                                                       " Think globally, act locally"

 

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway.

Co-financed by the State Budget of the Slovak.

Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

       

Názov projektu: Voda a klíma v našej škole 

             

 

Názov programovej oblasti: Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia pred povodňami a suchom

Číslo projektu: ACCO3001

Výška projektového grantu: 37 629 €

Cieľ projektu:Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy

Prijímateľ: Základná škola s materskou školou, Záriečie 136

Komponent: Modré školy

Partner: International Developement Norway

Cieľová skupina: Deti , študenti, učitelia, rodičia a miestna komunita

Výsledky programu:-Vypracovanie a propagácia osnov zameraných na manažment  dažďových vôd a jej 

                            prepojenie na zmenu klímy pre základné a stredné školy.

                           - Publikovanie všetkých informácií o programe  "Prispôsobenie 

sa zmene klímy-prevencia povodní a sucha" pre širokú verejnosť .

Miesto realizácie: Projekt sa bude realizovať v areáli školy v priestore medzi A- blokom,

šatňou a telocvičňou v miestach, kde steká voda zo striech a žľabov.

 

Projekt rieši:

  1. Zachytávanie povrchovej dažďovej vody z pevných nepriepustných plôch a striech

budov školy, z ktorých voda steká do kanalizácie.

  1. Vypracovanie a propagáciu tematických školských osnov, zameraných na manažment dažďových vôd a klimatické zmeny.
  2. Tematicky zamerané enviromentálne aktivity.

 

 

Name of the project: Water and climate at our school

 

Project number: ACCO3001

Name of program area: Adjustment to a climate change- the floods and drought prevention

Aim of the project: To enhance awareness and education in the field of adjustment to a climate change

Implemented: Primary School Záriečie

Component: Blue Schools

Partner: International Development Norway

Target group: children, students, teachers, parents and local community

Results of the project: - Elaboration and publicity of outlines for primary and secondary schools focused on management of rainwater and the connection with climate change.

                                   - Publishing of all information about the program "Adjustment to a climate change- the floods and drought prevention" for general public.

 

Place of the realization: the project will be located in the school campus between A-block, baggage room and gym, in the places where rainwater trickles down from the roofs and troughs.

 

The project deals with:

1. Capturing of surface rainwater from the firm impervious surfaces and roofs of the school buildings where the rainwater trickles down to the sewerage.

2. Elaboration and publicity of thematic school outlines focused on management of rainwater and climate changes.

3. Thematic environmental activities.

 

Information about activities will be published on the school webpage www.zszariecie.edupage.org on the subpage Project "Water and climate at our school" (Voda a klíma v našej škole).