O projekte Voda a klíma v našej škole vieme:

  • Projekt rieši zachytávanie povrchovej dažďovej vody z pevných nepriepustných plôch a striech budov školy v jazierkach a rigoloch.

  • Percento školského areálu odpojeného od dažďovej kanalizácie je takmer 84 %.

  • Máme vytvorené učebné osnovy, problematike sa venujeme 36 hodín ročne- 4 hodiny v každom ročníku.

  • Projekt bude riešiť zachytávanie povrchovej dažďovej vody z pevných nepriepustných plôch a striech budov školy.

  • Vysadených bolo 16 stromov.

  • Projekt podporuje prirodzené vsakovanie vody späť do zeme.

  • Zbierame dažďovú vodu zaústením strešného zvodu do nádoby na zber vody, ktorú ďalej využívame, napr. na polievanie.

  • Naším partnerom je International Development Norway.

Projekt prispieva k environmentálnej udržateľnosti obnovou podmienok nevyhnutných pre revitalizáciu malých vodných cyklov.  Realizáciou vodozádržných opatrení  (dažďové jazierka, zberný rigol, priepustné chodníky) sa darí udržať dažďovú vodu tam, kde dopadá. Prostredie bohaté na vodu je prostredím bohatým na život. Priamym využívaním dažďovej vody (zachytenej do nádoby) na polievanie rastlín sa šetria aj peniaze a energia. Praktické aktivity projektu predstavujú pozitívny zásah do prírody a zlepšenie podmienok nevyhnutných pre zdravý, vyvážený a dynamický ekosystém.