Základná škola s materskou školou Záriečie

 

 

 

 

          

Dodatok

    k školskému vzdelávaciemu programu

     zamerané na manažment dažďových vôd a klimatické zmeny  

 

 

 

              

Názov Projektu:  „Voda a klíma v našej škole“ 

Program: Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia povodní a sucha

 

Číslo projektu: ACC03001

 

 

www.eeagrants.org

 

 

                                                         V Záriečí dňa:    2. 9. 2014                                                             Vypracovala: Mgr. Vráblová Natália

 

       

 

 

Vzdelávacia oblasť :             

Prispôsobenie sa zmene

          klímy    

Názov témy:

Voda a klíma v našej škole

Časový rozsah výučby

 4 hodiny, 36 hodín ročne

Ročník

Prvý až deviaty

Škola

ZŠ s MŠ Záriečie

Názov dodatku k ŠkVP

Voda a klíma v našej škole

Kód a názov ŠVP

ISCED 1

Stupeň vzdelania

primárne vzdelanie

Dĺžka štúdia

5 rokov

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom tohto dokumentu je:

 1. učiť žiakov o životnom prostredí – získavať vedomosti, ktoré pomáhajú zvýšiť a  rozvíjať vnímavosť žiakov a uvedomovať si problémy klimatických zmien
 2. učiť žiakov prostredníctvom životného prostredia – rozvíjať zručnosti žiakov, ktoré umožňujú riešiť využitie dažďovej vody
 3. vychovávať žiakov pre životné prostredie – rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje žiakov a viesť ich k priamej účasti na zveľaďovaní životného prostredia školy
 4. umožniť žiakom realizovať nápady a inovatívne riešenia využitia dažďovej vody a pod vplyvom vlastných inšpirácii pôsobiť na svoje rodiny a dospelú generáciu
 5. rozšíriť vedomosti žiakov týkajúcich sa úlohy vody v krajine a klimatických zmien

 

Charakteristika programu:

 Učebný program umožňuje chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, najmä zmeny životného prostredia a klímy. Program je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie vplyvu človeka na životné prostredie, a jeho následky ako sú extrémne výkyvy počasia, nárast povodní a závažného sucha, vysychanie riek a ubúdanie sladkej vody. Následky vplyvu človeka na životné prostredie pozorujeme prostredníctvom svojho okolia, školského areálu, okolia rieky Biela voda, priamym pobytom v prírode.  Program vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k životnému prostrediu a ochrane neživých zložiek prostredia, vody. V tematickom celku Voda a klíma v našej škole sa používajú prvky už existujúcich predmetov – prírodoveda, vlastiveda, biológia, chémia, fyzika, občianska, hudobná a výtvarná výchova. Vyučovacie hodiny  sa budú pravidelne striedať a svojimi úlohami a obsahom nadväzovať na 1.až 9. ročník.  

 

Výchovno-vzdelávacie stratégie:

 • zvyšovať povedomie v oblasti prispôsobovania sa zmene klímy
 • rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít
 • vedieť analyzovať situáciu, spracovať jednoduché správy z pozorovaní, hľadať odpovede a prinášať riešenia
 • rozvíjať zručnosti pri pestovaní a ošetrovaní rastlín, pri práci na školskom pozemku
 • rozvíjať pozitívny vzťah k životnému prostrediu a jeho ochrane
 • vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, výsledky a ich využitie
 • zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky žiakom a širokej verejnosti
 • využívať tvorivosť a nápaditosť, tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh
 • vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti
 • pracovať v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať
 • prezentovať výsledky svojej a skupinovej činnosti, vedieť zhodnotiť vlastné výkony
 • používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach
 • dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia
 • rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach

 

Metódy vyučovania

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov.

Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a aktuálneho materiálneho vybavenia.

Metódy a formy výučby sú:

 • dialóg a diskusia
 • rozprávanie, opis
 • práca s pojmami (tajnička)
 • pokus- metóda názorného príkladu
 • praktické pozorovanie v prírode
 • aktivity a pracovné listy, tajničky 

 

Organizačné formy

Z organizačných foriem sa uplatňuje:

 • výkladová vyučovacia hodina kombinovaná s tvorivou samostatnou prácou žiakov
 • praktická aktivita , projekt, samostatné pozorovanie
 • terénne práce a pozorovania  

 

Obsah vzdelávania

 Obsah vzdelávania učebného programu je organicky spojený s obsahom vzdelávania v týchto tematických celkoch:

 1. Voda v prírode, vôkol nás a premeny počasia
 2. Voda pre život -význam vody pre rastliny, zvieratá a človeka
 3. Vlastnosti vody
 4. Rozdelenie vôd podľa pôvodu a použitia
 5. Kolobeh vody v prírode
 6. Zrážková voda
 7. Voda ako životný priestor pre rastliny a živočíchy
 8. Vodné ekosystémy
 9. Vplyv vody na životné podmienky a procesy organizmov
 10. Globálne ekologické problémy a ich dôsledky
 • znečistenie vôd
 • kyslé dažde
 • topenie sa ľadovcov
 • klimatické zmeny
 1. Čistenie odpadovej vody
 2. Ochrana ŽP a vody
 3. Využitie a manažment dažďových vôd
 4. Prispôsobenie sa zmenám klímy

 

Obsahový a výkonový štandard pre 1.– 9. ročník  

 

 

 

 I. stupeň

 

1.ročník

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

     Výkonový

     štandard

   ČD

predmet

Voda v prírode

Rôzne podoby vody

Okolie – kde všade je voda

Pozorovanie vody v prírode, na školskom pozemku

      1

 

PDA

Voda v prírode

Ročné obdobia, počasie

Voda počas ročných období, dažďová voda

Orientovanie sa v ročných obdobiach, hodnotenie zmien počasia

      2

PDA

   VYV

Voda pre život, význam vody pre živé organizmy

Voda, rastliny a živočíchy

Význam vody pre živé organizmy

Pochopenie významu vody

      1

SJL

 

2.ročník

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

ČD

predmet

Voda v prírode, zrážková voda

Dažďová voda

Ako vzniká dážď?

Pozorovanie odparovania dažďovej vody

 

1

PDA

Voda v prírode, kolobeh vody

Kolobeh vody  v prírode a ročné obdobia

Kolobeh vody – najväčší pohyb v prírode

Vedieť popísať vodný cyklus, vyhodnotiť zmeny počasia a zmeny skupenstiev vody

 

1

VYV

Význam vody pre človeka a životné prostredie

Čo môžem urobiť ja pre ŽP

Šetrenie pitnej vody

Uvedomenie si potreby šetrenia vody

2

SJL

VYV

 

3.ročník

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

ČD

predmet

Vlastnosti vody

Senzorické(zmyslové)

vlastnosti vody,

fyzikálne vlastnosti vody

Farba, pach, chuť vody, teplota, hustota, povrchové napätie vody

Uvedomiť si, že voda, ktorá vyzerá čistá, nemusí byť pitná

 

1

 

PDA

Vlastnosti vody, skupenstva vody

Skupenstva vody

Tuhé, kvapalné a plynné skupenstvo vody

Vedieť vyhodnotiť zmeny počasia a skupenstiev vody(pozorovanie na školskom pozemku)

 

Dramatizácia

 

2

 

PDA

 

 

 

SJL

Kolobeh vody

 

Ročné obdobia a kolobeh vody

Vytvoriť minimodel kolobehu vody

Vyjadriť umeleckými prostriedkami vlastné predstavy kolobehu vody

 

1

 

VYV

 

4.ročník

 

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

ČD

predmet

Vodné ekosystémy

Vodný ekosystém – flóra, Rastliny a voda

Riasy a since

Vedieť , že v stojatých vodách žijú a rozmnožujú sa jednobunkové riasy a sinice, ktoré spôsobujú úhyn vodných organizmov

 

1

 

 

VYV

Voda ako životný priestor organizmov

Vodný ekosystém – fauna. Živočíchy a voda.

Spôsoby viazania sa na vodné prostredie

Vysvetliť, že pri vode sú aj  živočíchy, ktoré vo vode hľadajú obživu alebo sa rozmnožujú

 

1

 

VYV

Globálne ekologické problémy a ich dôsledky

 

Prečo je také teplo?

Globálne otepľovanie

Dôsledky otepľovania na živú prírodu

 

2

 

INF

 

 

II. stupeň

 

 1. ročník

 

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

ČD

predmet

Vodné ekosystémy

Vodný ekosystém: prírodné a umele vodné ekosystémy

Samočistiaca schopnosť vody stojatej a tečúcej vody

Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov, uviesť príklad znečistenia vody

     1

 

  BIO

Vodné ekosystémy

Potravové vzťahy vo vodnom ekosystéme

Potravové vzťahy rôznych vodných ekosystémov

Vysvetliť, že každý vodný organizmus má svoj význam

1

 

BIO

Voda ako životný priestor organizmov

Biomonitoring stojatej a tečúcej vody

Určovanie drobných vodných organizmov

Vedieť určiť vodné organizmy, vysvetliť ich význam

1

 

PVC

Globálne ekologické problémy a ich dôsledky

 

Topenie sa ľadovcov

Topenie sa ľadovcov ako následok klimatických zmien

Vedieť vysvetliť negatívne dôsledky otepľovania klímy

     1

 

 

  GEO

 

 

 1. ročník

 

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

Výkonový štandard

ČD

predmet

Voda v prírode, vôkol nás a zmeny počasia

Meranie objemu kvapalného telesa

Vymeriavanie objemu dažďovej vody na školskom pozemku

Poukázať na rôzne množstvo dažďovej vody, intenzívnosť zrážkovej činnosti

1

 

FYZ

Voda pre život

Rastlinná a živočíšna bunka, jej zloženie

Voda – hlavná zložka rastlinných a živočíšnych buniek

Vysvetliť význam vody na bunkovej úrovni

1

 

BIO

Vplyv vody na životné podmienky

Človek a voda, využitie vody, nepriama spotreba vody

Narastajúca spotreba vody a využitie sladkej vody

Objasniť, prečo spotreba vody stále stúpa, poukázať na nutnosť šetrenia

1

 

INF

Voda ako životný priestor organizmov

 

Kvalita vody, jej význam pre organizmy

Zisťovanie kvality vody pomocou vodných bezstavovcov

Poukázať na to, že vodné bezstavovce nám prezradia kvalitu vody a stupeň jej znečistenia

1

 

 

BIO

 

 1. ročník

 

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

   Výkonový

    štandard

   ČD

predmet

Voda v prírode, vôkol nás a zmeny počasia

Vyhotovenie meteorologickej záchytnej  stanice a umiestnenie na školskom pozemku

Zachytávanie a meranie množstva dažďovej vody na školskom pozemku v rôznych ročných obdobiach

Poukázať na rozličné množstvo zrážok ako následok extrémnych výkyvov počasia

 

1

 

   FYZ

Voda v prírode, zrážková voda a zmeny počasia

Modelovanie dažďa, zrážkomer

Vyhotovenie zrážkomera, meranie zrážok

Poukázať na rozličné množstvo zrážok ako následok extrémnych výkyvov počasia

 

1

 

FYZ

Voda pre život, význam vody pre človeka

Zásady správnej výživy, pitný režim

Dôsledky zlého stravovania, zásady správnej výživy, pitný režim

Uviesť príklad správneho zloženia stravy pre človeka, príklad škodlivosti nedostatočného a  nadmerného pitia

 

1

 

    BIO

Voda v prírode, vôkol  nás

Rozdelenie vôd podľa výskytu a významu

Zrážková, povrchová, podzemná a minerálna

Pitná, úžitková, odpadová, destilovaná voda

Poznať rozdelenie vôd podľa výskytu a použitia, vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd

 

1

 

   CHE

 

 

8.ročník

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

     Výkonový

      štandard

   ČD

predmet

Vlastnosti vody

Chemické vlastnosti vody

Chemické vlastnosti vody: salinita, tvrdosť obsah kyslíka, zlúčenín dusíka a fosforu, PH vody   

Vysvetliť chemické vlastnosti vody, čo spôsobuje tvrdosť , kyslosť , eutrofizáciu  vody, vysvetliť vznik kyslých dažďov

 

      1

 

   CHE

Globálne ekologické problémy  a ich dôsledky

Kyslé dažde, ich následky na prírodu

Vznik kyslých dažďov, príčiny a dôsledky kyslých dažďov

Uviesť príklad dôsledkov kyslých dažďov na rastliny, živočíchy, človeka

 

1

 

BIO

Globálne ekologické problémy a ich dôsledky

Znečisťovanie  vôd

Znečistenie vôd priemyslom, chemickými látkami, domácnosťami

Uviesť príklad dôsledkov znečisťovania vôd na prírodu a človeka

 

1

 

BIO

Voda pre život

 

Šetrenie vodou a čo môžem urobiť ja?

Prečo treba šetriť vodu? Ako znížiť  znečistenie vody v domácnostiach?

Uviesť viacero tipov ako môžeš šetriť vodou doma, znížiť znečistenie odtekajúcej vody z domácnosti

 

1

 

    INF

 

 

        9.ročník

Tematický celok

Téma

Obsahový štandard

     Výkonový    

      štandard

ČD

Ochrana ŽP a vody

Aké množstvo vody  je potrebné pre život?

Prieskum   množstva vody spotrebovanej v domácnostiach

Vysvetliť nutnosť šetrenia vodou v každej domácnosti pri každodennej činnosti

 

1-2

 

PVC

 INF

Globálne ekologické problémy a ich dôsledky

Voda a klíma na planéte Zem

Nazbierať informácie a  vytvoriť projekt, ktorý prezentuje

Samostatná práca žiakov na projekte,  

 

1-2

 

INF

Ochrana ŽP a vody

Ako zlepšiť ŽP našej školy a správne využiť dažďovú vodu

Pozorovať životné prostredie školy a navrhnúť zmeny okolia  na správne využitie dažďových vôd

Samostatná práca žiakov na aktivitách

 

1-2

 

INF

 

 

 

 

 

 

„ Mysli globálne, konaj lokálne“